Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STRATOS BUSINESS DEVELOPMENT


ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Stratos: de eenmanszaak Stratos Business Development, gevestigd en kantoorhoudende te Enschede aan de Oosterhof 28, 7531 TV Enschede, KvK-nummer: 64706028, hierna te noemen “Stratos”
- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Stratos opdracht geeft;
- Opdracht: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Stratos voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht;
- Overeenkomst: de overeenkomst tussen Stratos en Opdrachtgever waarbij aan Stratos opdracht is gegeven, elke wijziging of aanvulling daarop, evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.


ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Stratos en een Opdrachtgever.
1.2 Afwijkingen en uitzonderingen op deze voorwaarden, alsmede Algemene Voorwaarden, inkoopvoorwaarden etc. van de Opdrachtgever zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk door Stratos zijn geaccepteerd.
1.3 Stratos wijst de toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever of betrokken derden uitdrukkelijk van de hand.
1.4 Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, of zich een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden naar “de geest” van deze bepalingen.
1.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zal Stratos met Opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht zullen worden genomen.


ARTIKEL 2 OFFERTES EN OVEREENKOMST
2.1 Alle door Stratos opgestelde aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Uitgebrachte offertes gelden 30 dagen voor acceptatie door de Opdrachtgever, tenzij anders vermeld.
2.2 De offerte bevat een kostenopgave, voor de beschreven werkzaamheden. Met betrekking tot de tarieven en de kostenramingen staat aangegeven welke kosten daarin zijn inbegrepen en welke overige kosten, zoals gemaakte reis- en verblijfkosten, kopieer- en koerierskosten en toegangskosten van kennisdatabases additioneel in rekening worden gebracht.
2.3 De offertes van Stratos zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van die informatie en staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
2.4 Opdrachten dienen door de Opdrachtgever schriftelijk of per mail te worden bevestigd. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de Opdrachtgever begint met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
2.5 De Overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat de Opdrachtgever de door Stratos uitgebrachte offerte schriftelijk accepteert. Mondelingen toezeggingen verbinden Stratos slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn ondertekend.
2.6 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door Opdrachtgever behoudt Stratos zich het recht voor om de aanbieding binnen een termijn van drie (3) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
ARTIKEL 3 TER BESCHIKKING STELLEN VAN INFORMATIE, MEDEWERKERS, APPARATUUR EN WERKRUIMTE DOOR DE OPDRACHTGEVER
3.1 Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke materialen (daaronder mede begrepen programmatuur en bijbehorende documentatie), inlichtingen en andere gegevens, dat in de ruimste zin des woord, met inbegrip voorgaande waarvan Stratos aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit geldt eveneens voor het ter beschikking stellen van medewerkers van de Opdrachtgever die bij de werkzaamheden van Stratos betrokken zullen zijn.
3.2 Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Stratos staan, of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Stratos het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
3.3 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hen aan Stratos verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. Stratos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Stratos is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens e.d., tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Stratos kenbaar behoorde te zijn.
3.4 De Opdrachtgever is gehouden Stratos te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.


ARTIKEL 4 PRIJZEN EN BETALING
4.1 Stratos brengt haar werkzaamheden in rekening op basis van het aantal gewerkte uren en de op het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst geldende tarieven tenzij expliciet anders is aangegeven in de offerte en opdrachtbevestiging die door beide partijen is ondertekend.
4.2 In het geval Stratos een overeenkomst sluit die Opdrachtgever verplicht tot periodieke betalingen vindt facturering plaats op maandelijkse basis, tenzij anders overeengekomen. Facturering van de eerste termijn vindt plaats bij opdrachtverstrekking.
4.3 In het geval Stratos een overeenkomst sluit die Opdrachtgever verplicht tot periodieke betalingen behoudt Stratos het recht om de overeengekomen prijzen aan te passen. Een prijswijziging gaat in na tenminste drie maanden na een daartoe door Stratos uitgebrachte schriftelijke kennisgeving. Opdrachtgever heeft gedurende 7 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving het recht om de Overeenkomst op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijswijziging in werking zou treden.
4.4 Stratos heeft eveneens het recht om de overeengekomen prijs aan te passen, als met de uitvoering van de Overeenkomst door Stratos op verzoek of met instemming van Opdrachtgever eerst na verloop van drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst een aanvang wordt genomen dan wel, nadat met de uitvoering van de Overeenkomst door Stratos reeds een aanvang is gemaakt, de uitvoering op verzoek of met instemming van Opdrachtgever gedurende meer dan drie maanden wordt opgeschort. De prijswijziging wordt direct van kracht zodra zij Opdrachtgever door Stratos schriftelijk is aangezegd. Opdrachtgever heeft evenwel gedurende 7 werkdagen na ontvangst van de aanzegging het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief op te zeggen.
4.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle door Stratos opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting (BTW), andere belastingen, heffingen en/of rechten die van overheidswege worden opgelegd en exclusief verzend-, transport-, en/of portokosten. Genoemde prijzen zijn in euro’s (€), tenzij anders vermeld.
4.6 Alle facturen van Stratos zullen door Opdrachtgever zonder aftrek, korting of verrekening worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden op de door Stratos aangegeven bank- of girorekening. Ontbreken dergelijke voorwaarden, dan zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.
4.7 Indien betaling niet tijdig geschiedt, kan Stratos de uitvoering van de opdracht opschorten.
4.8 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de vermelde betalingsvoorwaarden dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
4.9 Vanaf het intreden van het verzuim is de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (6:119a BW) verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Stratos als gevolg van het niet nakomen door Opdrachtgever van zijn betalingsverplichting moet maken, komen ten laste van Opdrachtgever, ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00 excl. BTW.
4.10 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter betaling in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.11 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Stratos op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4.12 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Stratos verschuldigde.
4.13 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen ongeacht de tenaamstelling van de factuur.


ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 Stratos verplicht zich de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Stratos kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat en van een verbintenis tot een te realiseren resultaat is geen sprake. De verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij schriftelijk, expliciet anders overeengekomen.
5.2 De Overeenkomst tussen Stratos en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Elke door Stratos aan de Opdrachtgever genoemde termijn waarbinnen de opdracht zal worden uitgevoerd, geldt bij benadering. De Overeenkomst kan niet door de Opdrachtgever wegens overschrijding van de termijn worden beëindigd. Wanneer het voor Stratos niet mogelijk blijkt de opdracht uit te voeren binnen de termijn, zullen partijen in overleg treden over de verlenging van de termijn waarvoor de Overeenkomst is afgesloten. De Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding wegens overschrijding van de termijn.
5.3 Het betrekken of inschakelen van derden door Opdrachtgever of door Stratos geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
5.4 Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst, voortvloeiende uit het door de Opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de Opdrachtgever.
5.5 Stratos heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. Stratos is niet aansprakelijk voor door deze derden veroorzaakte schade. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitgesloten.
5.6 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren door Stratos worden opgeschort totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


ARTIKEL 6 LEVERTIJD EN LEVERINGSCONDITIES
6.1 De levertijd, dan wel de uitvoeringstermijn met betrekking tot de te leveren diensten c.q. werkzaamheden, zal worden bepaald aan de hand van hetgeen door partijen is overeengekomen. Genoemde termijnen gelden telkens slechts als een indicatie en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen en bij overschrijding van deze termijnen is Stratos voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.
6.2 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, 2 weken na levering. Gedurende de testperiode is het Opdrachtgever, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, niet toegestaan om het geleverde voor operationele doeleinden te gebruiken.
6.3 Het door Stratos geleverde geldt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, als geaccepteerd:
a. indien geen acceptatietest is overeengekomen: bij levering;
b. indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode;
c. indien Stratos voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in lid 6 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens lid 7 aan acceptatie niet in de weg staan.
6.4 In afwijking van het voorgaande zal het geleverde, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, als volledig geaccepteerd gelden indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik maakt voor operationele doeleinden.
6.5 Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat het door Stratos geleverde fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever Stratos hierover gedetailleerd schriftelijk informeren. De testperiode zal dan worden onderbroken totdat het geleverde zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
6.6 Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat het geleverde niet voldoet aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties, zal Opdrachtgever Stratos uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over deze fouten informeren. Stratos zal zich naar beste kunnen inspannen om de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen.
6.7 Opdrachtgever zal de acceptatie niet kunnen weigeren op andere gronden dan die verband houden met de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van fouten die operationele of productieve ingebruikname van het geleverde redelijkerwijs niet in de weg staan.
6.8 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase een eventuele acceptatie van een eerdere fase onverlet.
6.9 Indien Stratos gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Stratos ter beschikking heeft gesteld.
6.10 Zodra Stratos merkt dat de opgegeven termijn overschreden zal worden, neemt Stratos daarover contact op met de Opdrachtgever. De verplichtingen van de Opdrachtgever blijven onveranderd. Alleen bij excessieve overschrijding van de overeengekomen levertijd dan wel uitvoeringstermijn heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht, daaronder tevens begrepen een (te) late aanlevering van informatie, materiaal en/of andere benodigdheden door de Opdrachtgever. Indien de overschrijding het gevolg is van een wijziging van de Overeenkomst c.q. meer werk, zoals bedoeld in artikel 8, heeft de Opdrachtgever niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever heeft, bij overschrijding van de opgegeven termijn, nimmer aanspraak op enige boete of schadevergoeding.
6.11 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering vanaf het vestigingsadres van Stratos.


ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 Alle door Stratos geleverde zaken blijven eigendom van Stratos totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Stratos gesloten overeenkomsten is nagekomen, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 4 lid 9, volledig aan Stratos zijn voldaan.
7.2 Door Stratos geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
7.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Stratos veilig te stellen.
7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Stratos daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7.5 Voor het geval dat Stratos haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Stratos of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Stratos zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
7.6 Eerst indien de eigendom van de geleverde zaken is overgedragen c.q. overgegaan is de Opdrachtgever gerechtigd om, voor zover van toepassing, de geleverde zaken te openbaren dan wel te verspreiden.


ARTIKEL 8 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK
8.1 Indien er tussentijdse wijzigingen in de opdracht ontstaan door toedoen van Opdrachtgever, bijvoorbeeld door voortschrijdend inzicht, het niet tijdig ter beschikking stellen van documenten, gegevens of medewerkers, zal Stratos de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing lijdt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht in onderling overleg en vervolgens schriftelijk aan de Opdrachtgever worden bevestigd.
8.2 Indien Stratos op verzoek van of met instemming van Opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Stratos.
8.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeengekomen en te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.
8.4 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in artikel 8 lid 2 het overeengekomen tijdstip van voltooiing van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
8.5 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Stratos daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
8.6 Zonder daarmee in gebreke c.q. verzuim te zijn kan Stratos een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de in dat kader te verrichten werkzaamheden of de te leveren zaken.


ARTIKEL 9 OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST
9.1 Het gereed zijn van de opdracht wordt in overleg tussen Opdrachtgever en Stratos vastgesteld.
9.2 Stratos is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, de Overeenkomst te ontbinden cq. op te zeggen, indien:
a) de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b) na het sluiten van de Overeenkomst Stratos de ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen, dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c) de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d) Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Stratos kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
9.3 Stratos kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd of indien goederen van Opdrachtgever die voor de uitvoering van de Overeenkomst van wezenlijk belang zijn door beslag of andere rechtsmaatregel aan de feitelijke macht van Opdrachtgever worden onttrokken.
9.4 Stratos is bevoegd de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Stratos kan worden gevergd.
9.5 Ontbinding door Opdrachtgever kan alleen plaatsvinden nadat Stratos in staat is gesteld om de tekortkomingen te repareren. Eventuele kosten voortvloeiende uit de te herstellen tekortkomingen komen ten laste van Stratos. Bij ontbinding worden alle kosten door de Opdrachtgever geaccepteerd.
9.6 Indien Stratos tot opschorting, opzegging of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
9.7 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt ontbonden of opgezegd door Stratos, zal Stratos in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de ontbinding of opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Stratos extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Stratos anders aangeeft.
9.8 Indien de Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert dan wel de Overeenkomst tussentijds ontbindt, opzegt of op andere wijze beëindigt, dan zal Opdrachtgever op het moment van ontbinding, ongeacht de reden van ontbinding, opzegging of beëindiging, de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd alsook alle andere kosten (waaronder, doch niet uitsluitend, de kosten van derden) integraal aan Stratos vergoeden. Indien Opdrachtgever reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst van Stratos heeft ontvangen, zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Stratos ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Stratos vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met wat zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of heeft geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
9.9 Indien met de Opdrachtgever een vaste prijs overeen is gekomen voor de opdracht dan is de Opdrachtgever gehouden om, bij tussentijdse ontbinding, opzegging of beëindiging, de volledig overeengekomen prijs aan Stratos te betalen, te vermeerderen met de, niet in deze prijs verdisconteerde, en door Stratos gemaakte kosten.
9.10 Indien Stratos de Overeenkomst tussentijds ontbindt, opzegt of op andere wijze beëindigt en de reden van opzegging, ontbinding of beëindiging is toe te rekenen aan de Opdrachtgever dan zal de Opdrachtgever, de daarvoor bestelde of gereed gemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd alsook alle andere kosten (waaronder, doch niet uitsluitend, de kosten van derden) integraal aan Stratos vergoeden. Indien met de Opdrachtgever een vaste prijs overeen is gekomen voor de opdracht dan is de Opdrachtgever gehouden om bij tussentijdse ontbinding, opzegging of beëindiging, de volledig overeengekomen prijs aan Stratos te betalen, te vermeerderen met de, niet in deze prijs verdisconteerde, en door Stratos gemaakte kosten.
9.11 De opzegging, ontbinding of beëindiging is in ieder geval aan de Opdrachtgever toe te rekenen indien de Overeenkomst wordt ontbonden, opgezegd of beëindigd, ingevolge artikel 9.2 onder a tot en met d, 9.3 en 9.4 van de onderhavige Algemene Voorwaarden.
9.12 De rechten en verplichtingen van partijen genoemd in artikel 11 t/m artikel 14 zullen ook na beëindiging van de opdracht tussen partijen blijven gelden.


ARTIKEL 10 GARANTIE
10.1 Stratos is tot geen andere garantie gehouden dan die uitdrukkelijk met Opdrachtgever is overeengekomen.
10.2 In het geval van een uitdrukkelijk met Stratos overeengekomen garantie zal Stratos gedurende de overeengekomen garantietermijn naar beste kunnen eventuele fouten in het door haar geleverde (doen) herstellen indien deze fouten binnen deze periode gedetailleerd omschreven bij haar zijn gemeld. De garantieverplichting vervalt, indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Stratos wijzigingen in het geleverde heeft aangebracht of heeft doen aanbrengen of indien sprake is van andere niet aan Stratos toe te rekenen oorzaken. Indien met Opdrachtgever een acceptatietest was overeengekomen, vervalt de garantieverplichting eveneens indien de fouten bij het uitvoeren van de acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld.
10.3 Onder fouten in de zin van artikel 12 lid 2 wordt verstaan het niet voldoen aan de door partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.
10.4 Na afloop van de met Stratos overeengekomen garantieperiode is Stratos niet gehouden om eventuele fouten te herstellen dan wel voor vervanging zorg te dragen. Evenmin is Stratos na aflopen van de garantieperiode aansprakelijk voor schade als bedoeld in artikel 11.


ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Stratos is slechts aansprakelijk voor directe schade die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen tekortkoming, of als gevolg van het gebruik van voorstellen of van een advies van Stratos, voor zover deze schade het gevolg is van opzettelijk handelen of van grove schuld bij de uitvoering door Stratos of medewerkers van Stratos, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid is beperkt:
a) indien in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en), tot dit uitbetaalde bedrag, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraar is;
b) indien terzake geen verzekering gesloten is of geen polisdekking verleend is, kan Stratos aansprakelijk worden gesteld voor ten hoogste het bedrag van het honorarium dat Stratos voor haar werkzaamheden in de Overeenkomst heeft bedongen of ontvangen, tot een maximum van € 5.000,00 (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst moet worden aangemerkt als hoofdzakelijk een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan 6 maanden, dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen over de laatste 6 maanden, teruggerekend vanaf het moment van aansprakelijkstelling, tot een totale vergoeding van maximaal € 5.000,00 (exclusief BTW).
11.2 Onder schade die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Stratos toe te rekenen tekortkoming wordt uitsluitend verstaan:
a) de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Stratos aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed als Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;
b) de kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen, doordat Stratos op een voor haar bindende leverdatum niet hebben geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c) de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade in de zin van deze bepaling;
d) de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze bepaling.
11.3 Buiten de in artikel 11 lid 1 en lid 2genoemde gevallen rust op Stratos geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
11.4 Stratos is niet aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 3 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door de Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 3.4 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van Stratos.
11.5 De Opdrachtgever is aansprakelijk indien blijkt dat de bedrijfsvereniging of de belastingdienst de Opdrachtgever aanslaat voor premies en belastingen als ware hij werkgever van de door Stratos ingeschakelde adviseur(s). De Opdrachtgever vrijwaart Stratos voor de schade, inclusief eventuele rente en boetes die zij mogelijk lijdt als gevolg van voornoemde aanspraken van de bedrijfsvereniging en de belastingdienst.
11.6 Stratos is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van eventuele gevolgschade, economische schade of zuivere vermogensschade zoals stagnatieschade, winstderving, bedrijfsschade en transactieschade, van welke aard dan ook, door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; Stratos is niet aansprakelijk voor schade welke ook die door of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt toegebracht aan zaken (roerende en onroerende zaken), dan wel personen, zowel bij de Opdrachtgever als bij derden.
11.7 De Opdrachtgever vrijwaart Stratos voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Stratos toerekenbaar is. Indien Stratos uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Stratos zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Stratos, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Stratos en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
11.8 Stratos is overigens steeds bevoegd de schade van de Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
11.9 De Opdrachtgever dient Stratos binnen 6 maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis aansprakelijk te stellen. Na het verstrijken van voormelde termijn heeft de Opdrachtgever haar recht om Stratos aansprakelijk te stellen verwerkt.


ARTIKEL 12 INTELLECTUEEL EIGENDOM
12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder mede begrepen de rechten als gevolg van de Databankenwet, op de krachtens de Overeenkomst door Stratos of de door Stratos ingeschakelde derden ontwikkelde of ter beschikking gestelde toepassingen van multimedia en de daarvan deel uitmakende onderdelen als programmatuur, vormgeving en teksten, evenals op andere door Stratos of de door Stratos ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen als analyses, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, tools, theoretische modellen, ontwerpen, documentatie, software. rapporten en offertes, die zijn gebruikt voor uitvoering en totstandkoming van de opdracht of die in het advies, rapport of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, berusten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend bij Stratos of de door Stratos ingeschakelde derden. Niets in de Overeenkomst strekt tot overdracht van deze rechten aan Opdrachtgever.
12.2 De Opdrachtgever verkrijgt op Alle door Stratos verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, onderzoeksontwerpen, methodieken, de plan van aanpak, wetenschappelijke theorieën en modellen, tekeningen en visuele weergaven, enz. uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij voorgenoemde zonder voorafgaande toestemming van Stratos niet openbaar maken, ter kennis van derden brengen, verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
12.3 De Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Stratos niet gerechtigd het product ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Stratos recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de Stratos een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
12.4 Stratos heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.
12.5 De Opdrachtgever garandeert Stratos dat door de nakoming van de Overeenkomst en door het gebruik van de van de Opdrachtgever ontvangen zaken zoals, teksten, beeldmateriaal, filmmateriaal, muziekmateriaal, ander geluidsmateriaal, fotografische opnamen, databestanden e.d., er geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale of internationale regelgeving. De Opdrachtgever vrijwaart Stratos zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens bedoelde wet- of regelgeving geldend kunnen maken. De Opdrachtgever vrijwaart Stratos van aanspraken van derden ter zake.
12.6 Alle afbeeldingen (foto’s, theoretische modellen, onderzoeksmethodieken, schematische weergaven, tekeningen etc.) en andere gegevens op de website van Stratos, in brochures van Stratos dan wel in ander promotiemateriaal van Stratos, zijn indicatief en gelden aldus slechts bij benadering. Een afwijking ten opzichte van de gegevens zoals vermeld op de website, in brochures dan wel ander promotiemateriaal, kan nimmer grond opleveren voor ontbinding, vernietiging en/of wijziging van de Overeenkomst en/of schadevergoeding.


ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING
13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


ARTIKEL 14 DRUK- OF ANDERE PROEVEN
14.1 De door de klant aan Stratos verstrekte gegevens, zoals ontwerpen, teksten, databestanden en tekeningen, worden door Stratos niet op juistheid gecontroleerd, tenzij Stratos en de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk ander zijn overeengekomen.
14.2 De Opdrachtgever is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek, van Stratos ontvangen zet-, druk- of andere proeven, zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of voorzien van commentaar waaruit duidelijk blijkt welke fouten en/of gebreken hersteld moeten worden, aan Stratos terug te zenden.
14.3 Stratos is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde zet-, druk- of andere proeven.
14.4 Elke, op verzoek van de Opdrachtgever, vervaardigde proef, wordt in rekening gebracht (bovenop de overeengekomen prijs), tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat de kosten van deze proeven bij de overeengekomen prijs zijn inbegrepen.


ARTIKEL 15 OVERMACHT
15.1 Stratos is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee wij ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door Opdrachtgever kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen de onderneming van Stratos betreffend. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat leveranciers waarvan Stratos afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet aan de (contractuele) verplichtingen tegenover Stratos voldoet, tenzij dat aan Stratos verwijtbaar is.
15.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Wat als gevolg van de Overeenkomst al gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. Indien Stratos bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het hier een afzonderlijke Overeenkomst. Stratos heeft voorts het recht de inhoud van de Overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk blijft.
15.3 Stratos is gerechtigd om, gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt is Stratos gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van de eventueel door de Opdrachtgever geleden dan wel te lijden schade.


ARTIKEL 16 ONDERZOEK, RECLAMES EN KLACHTEN
16.1 De Opdrachtgever is verplicht terstond na de in ontvangstneming van de geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden, deze op eventuele tekortkomingen en/of zichtbare gebreken te controleren. Klachten dienen zo spoedig mogelijk en schriftelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen acht werkdagen na ontvangst van de zaken c.q. oplevering van de werkzaamheden, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben geaccepteerd. Een en ander geldt ook voor klachten over facturen.
16.2 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp zijn van de Overeenkomst, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of van een Opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
16.3 Ingebruikneming van zaken geldt als acceptatie. Bovendien kunnen geringe afwijkingen, onder andere in kwaliteit, samenstelling, eigenschappen en kleur, die uit technisch oogpunt onvermijdelijk zijn of die algemeen worden geaccepteerd, nooit grond voor klachten opleveren.
16.4 Het recht van reclame vervalt indien geleverde zaken zijn bewerkt, doorgeleverd, verspreid en/of geopenbaard.
16.5 Een reclame schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Stratos aan de Opdrachtgever schriftelijk te kennen heeft gegeven dat deze de reclame (deels) gegrond acht.
16.6 Indien van een gebrek later dan de in artikel 11.1 genoemde termijn melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
16.7 Klachten tijdens de duur van een opdracht kunnen door Stratos slechts in behandeling worden genomen indien en voor zover zij binnen drie werkdagen na het ontstaan van de klacht (en schriftelijk) ter kennis van Stratos zijn gebracht.
16.8 Klachten met betrekking tot het resultaat van een opdracht dienen binnen 30 dagen na het voltooien van de opdracht schriftelijk bij Stratos te worden ingediend.
16.9 Klachten inzake facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de factuur ter kennis van Stratos zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht de factuur te hebben geaccepteerd.
16.10 Indien een klacht gegrond is, zal Stratos de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden, hetgeen door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar dient te worden gemaakt.
16.11 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, kan Stratos een gedeelte van het reeds betaalde honorarium terugbetalen zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven en zal Stratos in voorkomend geval slechts aansprakelijk kunnen zijn binnen de grenzen van artikel 11.


ARTIKEL 17 OVERDRACHT
17.1 Stratos is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit met haar gesloten Overeenkomsten over te dragen aan een andere al dan niet aan een met Stratos gelieerde (rechts)persoon, door welke overdracht Stratos uit haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever zal zijn ontslagen. Stratos zal de Opdrachtgever van de overdracht in kennis stellen middels een aangetekend schrijven. De Opdrachtgever stemt reeds nu voor alsdan in met een dergelijke overdracht.
17.2 Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan haar rechten en/of verplichtingen uit een met Stratos gesloten Overeenkomst aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren. Stratos zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.


ARTIKEL 18 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
18.1 Op deze Algemene Voorwaarden evenals de aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties betreffende internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is – voor zover overigens al van toepassing – uitgesloten. Hetzelfde geldt voor enige bestaande of toekomstige nationale of internationale regeling betreffende koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
18.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdend met aanbiedingen, overeenkomsten of leveringen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of de voorwaarden zelf, zowel van feitelijke als juridisch aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo dan wel in geval de sector kanton bevoegd is te Enschede. Stratos blijft echter bevoegd geschillen voor te leggen aan de rechter, die zonder het in de vorige zin bepaalde bevoegd zou zijn van geschillen tussen partijen kennis te nemen.
18.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
18.4 Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen in goed onderling overleg, zal het geschil op verzoek van de meest gerede partij aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter.
18.5 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Stratos is gevestigd.


ARTIKEL 19 WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
19.1 Stratos is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van de inwerkingtreding.
19.2 Stratos zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.